Kırkağaç Belediye Başkanlığı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR 2020

İhaleler

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR 2020

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2021 YILI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/573317
 
1-İdarenin
a) Adresi : HACI HİMMET MAHALLESİ 48 SOKAK NO:62 45700 KIRKAĞAÇ/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2365881022 - 2365881076
c) Elektronik Posta Adresi : info@kirkagac.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 170.000 Litre Motorin (Diğer) 5.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan olmak üzere genel toplamda 175.000 Litre Akaryakıt Alımı İşidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Belediyemiz hizmet araçları tarafından Yüklenicinin bayisi veya anlaşmalı olduğu yurt içi özellikle Kırkağaç İlçesindeki en az 1 adet taşıt tanıma sistemine sahip Akaryakıt istasyonlarından peyderpey teslim alınacaktır.
c) Teslim tarihleri : İşe başlama tarihinden itibaren alıma başlanacak olup,Akaryakıtın tamamı 31.12.2021 tarihine kadar Yüklenicinin bayisi veya anlaşmalı olduğu Yurt içi ve özellikle Kırkağaç İlçesindeki en az 1 Adet) Otomasyon (Taşıt Tanıma) Sistemine sahip Akaryakıt istasyonlarından da pey der pey teslim alınacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ İHALE KOMİSYONU TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 25.11.2020 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a)  İstekli bir ''Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu'' ise : EPDK Tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi
b)  İstekli bir ''Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Bayisi'' ise: Teklif sahibini bayisi olduğu kuruluştan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair 
c)  İstekliye EPDK tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi
d) İş yeri Açma ve İzin Belgesi
e) İstekli firma bünyesinde taşıt tanıma sistemi olduğunu gösterir belgeyi teklif kapsamında sunacaktır.(Taşıt tanıma iller arası dolaşmaya açık olacaktır) EPDK alınmış Akaryakıt Satış Yeri İzin Belgesinin aslını veya Aslı İdaremizce Görülmüştür onaylı suretini teklifi ekinde sunması zorunludur.
f)TSE Standartları Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b)Aday veya isteklinin üyesi olduğu Meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Paporu,
c)Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu Meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi
d)Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde gerçekleştirilen her türlü akaryakıt ürünleri alım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
 
 

DİĞER RESİMLER
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

İHALE İLANI KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 17.11.2020

*Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre kiraya verilecektir.
*İkinci ihale 17.11.2020 Salı günü saat: 14:00’ten itibaren 10'ar dakika ara ile Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
*İhale saatinden önce belirtilen muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini ikinci ihale için 16.11.2020 Salı günü saat 16:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.
*İhaleye girecek parsellerin tümü K.D.V.'den muaftır.       
 
            İsteklilerden İstenecek Belgeler:

 1. Dilekçe,
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 3. Vekaleten iştirak ediyorsa vekaletname                   
 4. İkametgah belgesi     
 5. İmza beyannamesi (noter onaylı)     
 6. Geçici teminat mektubu ya da Kırkağaç Belediyesi Veznesinden alınacak makbuz
 7. Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınacak olan İhale Şartnamesi. İhale şartname bedelli olup, ödendiğine dair makbuz.
 8. Kırkağaç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur belgesi.
 9. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
 10. İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.
 11. Belediye Encümeni ihale yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.
 
İlgililere ilanen duyurulur.
BELEDİYEMİZE AİT KİRALANACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ 2020
Sıra No Mahalle Ada Parsel Kat Bb No Adres Nitelik Alan AYLIK BEDEL MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ
1 İlyaslar 102 1     Muhtar Yusuf Koruyucu Sk. No:39 Arsa (Depo) 486 m2 750,00 9.000,00 270,00 14:00
2 Şaireşref 132 8     58 Sokak Arsa   1.000,00 12.000,00 360,00 14:10
 
 

DEVAMI

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR 2020

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2021 YILI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/573317
 
1-İdarenin
a) Adresi : HACI HİMMET MAHALLESİ 48 SOKAK NO:62 45700 KIRKAĞAÇ/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2365881022 - 2365881076
c) Elektronik Posta Adresi : info@kirkagac.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 170.000 Litre Motorin (Diğer) 5.000 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan olmak üzere genel toplamda 175.000 Litre Akaryakıt Alımı İşidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Belediyemiz hizmet araçları tarafından Yüklenicinin bayisi veya anlaşmalı olduğu yurt içi özellikle Kırkağaç İlçesindeki en az 1 adet taşıt tanıma sistemine sahip Akaryakıt istasyonlarından peyderpey teslim alınacaktır.
c) Teslim tarihleri : İşe başlama tarihinden itibaren alıma başlanacak olup,Akaryakıtın tamamı 31.12.2021 tarihine kadar Yüklenicinin bayisi veya anlaşmalı olduğu Yurt içi ve özellikle Kırkağaç İlçesindeki en az 1 Adet) Otomasyon (Taşıt Tanıma) Sistemine sahip Akaryakıt istasyonlarından da pey der pey teslim alınacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ İHALE KOMİSYONU TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 25.11.2020 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a)  İstekli bir ''Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu'' ise : EPDK Tarafından verilmiş teklif sahibinin Akaryakıt ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi
b)  İstekli bir ''Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu Bayisi'' ise: Teklif sahibini bayisi olduğu kuruluştan verilmiş Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair 
c)  İstekliye EPDK tarafından bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi
d) İş yeri Açma ve İzin Belgesi
e) İstekli firma bünyesinde taşıt tanıma sistemi olduğunu gösterir belgeyi teklif kapsamında sunacaktır.(Taşıt tanıma iller arası dolaşmaya açık olacaktır) EPDK alınmış Akaryakıt Satış Yeri İzin Belgesinin aslını veya Aslı İdaremizce Görülmüştür onaylı suretini teklifi ekinde sunması zorunludur.
f)TSE Standartları Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b)Aday veya isteklinin üyesi olduğu Meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Paporu,
c)Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu Meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi
d)Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu Meslek Odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi
 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde gerçekleştirilen her türlü akaryakıt ürünleri alım işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 
 
 

DEVAMI

Foto Galeri

 • Kırkağaçtan Kareler
 • Etkinliklerimiz

Videolar

 • Kırkağac
Yaşar İsmail GEDÜZ
Belediye Başkanımız
baskan