Kırkağaç Belediye Başkanlığı

2. Satış İhale ilanı Kırkağaç Belediye Başkanlığından

İhaleler

2. Satış İhale ilanı Kırkağaç Belediye Başkanlığından

İHALE İLANI
KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
          Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince satılacaktır. İkinci ihale 12.02.2020 tarihlerinde 14:00dan itibaren 2’şer dakika arayla Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İştirakçilerin ihale saatinden önce belirtilen muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini 11.02.2020 Salı günü saat 16:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden alınabilir.
          İlgililere ilanen duyurulur.
 
Taliplilerden İstenecek Belgeler:
1) Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
2) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.
3) Geçici teminatı yatırdığına dair belge veya makbuzu vermek.
4) Nüfus cüzdanının fotokopisini vermek.
5) İhale şartname örneğinin bir suretini imzalı olarak teslim etmek.
6) Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden Borcu Yoktur Belgesi almak.
7)İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.
8) Tüzel kişilerde ise, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri;
9) İstekli adına vekaleten ihaleye iştirak ediyorsa istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. İhaleye kendi adına girecek olanlarda noter tescilli imza sirküleri
10) Belediye Encümeni ihaleleri yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.
          İlgililere ilanen duyurulur.
 
 
 
 

S.NO Mahalle Mevkii Ada Parsel Kat Bb No Nitelik Alan Arsa Payı Oranı Hisse Oranı Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Taihi İhale Saati
1 Alacalar Köyiçi 0 1725     Kargir Köy Odası 25   1/1 2.900,00 87,00 12.02.2020 14:00
2 Alacalar Köyiçi 0 1802     Arsa 681   1/1 11.500,00 345,00 12.02.2020 14:02
3 Alifakı Köyiçi 0 1464     Arsa 492   1/1 21.000,00 630,00 12.02.2020 14:04
4 Alifakı Köyiçi 0 1466     Arsa 412   1/1 20.000,00 600,00 12.02.2020 14:06
5 Alifakı Köyiçi 0 1518     Arsa 2452   1/1 40.500,00 1.215,00 12.02.2020 14:08
6 Alifakı Köyiçi 0 1577     Arsa 4395,24   1/1 72.500,00 2.175,00 12.02.2020 14:10
7 Bademli Karaali 106 1     Bahçe 360   1/1 6.000,00 180,00 12.02.2020 14:12
8 Bademli Köyiçi 126 1     Arsa 484   1/1 8.000,00 240,00 12.02.2020 14:14
9 Bademli Köyiçi 127 4     Arsa 1732   1/1 29.000,00 870,00 12.02.2020 14:16
10 Bademli Köyiçi 128 2     Arsa 2004   1/1 33.500,00 1.005,00 12.02.2020 14:18
11 Bademli Köyiçi 129 3     Arsa 440   1/1 7.500,00 225,00 12.02.2020 14:20
12 Bakır Köyiçi 0 6636     Arsa 156   1/1 7.000,00 210,00 12.02.2020 14:22
13 Bakır Köyiçi 0 6804     Arsa 300   1/1 10.000,00 300,00 12.02.2020 14:24
14 Bakır Köyiçi 0 7039     Arsa 1012   1/1 18.500,00 555,00 12.02.2020 14:26
15 Boduroğlu Şehit Emin Efendi Meydanı 319 51     İki Katlı Kargir Ev 150   1/1 70.000,00 2.100,00 12.02.2020 14:28
16 Bostancı Köyiçi 0 1717     Kargir Ev ve Arsası 780   1/1 21.000,00 630,00 12.02.2020 14:30
17 Bostancı Köyiçi 0 1718     Kargir Ev ve Arsası 260   1/1 9.750,00 292,50 12.02.2020 14:32
18 Bostancı Köyiçi 0 1720     Kargir Ev ve Arsası 530   1/1 15.000,00 450,00 12.02.2020 14:34
19 Bostancı Köyiçi 0 1723     Kargir Ev ve Arsası 518   1/1 15.500,00 465,00 12.02.2020 14:36
20 Bostancı Köyiçi 0 1730     Arsa 508   1/1 8.500,00 255,00 12.02.2020 14:38
21 Bostancı Köyiçi 0 1740     Kargir Ev ve Avlusu 1041   1/1 24.000,00 720,00 12.02.2020 14:40
22 Bostancı Köyiçi 0 1671     Arsa 508   1/1 8.500,00 255,00 12.02.2020 14:42
23 Bostancı Köyiçi 0 1778     Arsa 63   1/1 1.300,00 39,00 12.02.2020 14:44
24 Bostancı Köyiçi 0 1487     Arsa 132   1/1 2.500,00 75,00 12.02.2020 14:46
25 Bostancı Köyiçi 0 1514     Saya ve Arsası 331   1/1 6.000,00 180,00 12.02.2020 14:48
26 Bostancı Köyiçi 0 1516     Arsa 956   1/1 16.000,00 480,00 12.02.2020 14:50
27 Bostancı Köyiçi 0 1520     Arsa 541   1/1 9.250,00 277,50 12.02.2020 14:52
28 Bostancı Köyiçi 0 1522     Arsa 300   1/1 5.500,00 165,00 12.02.2020 14:54
29 Bostancı Köyiçi 0 1534     Arsa 596   1/1 10.000,00 300,00 12.02.2020 14:56
30 Bostancı Köyiçi 0 1535     Arsa 636   1/1 10.750,00 322,50 12.02.2020 14:58
31 Bostancı Köyiçi 0 1553     Arsa 277   1/1 5.000,00 150,00 12.02.2020 15:00
32 Çobanlar Darısekisi 112 2     Tarla 12900   1/1 30.000,00 900,00 12.02.2020 15:02
33 Çobanlar Deveyeri 101 120     Tarla 27500   1/1 65.000,00 1.950,00 12.02.2020 15:04
34 Çobanlar Köyiçi 140 4     Avlulu Ev 36,9   1/1 2.250,00 67,50 12.02.2020 15:06
35 Dualar Kovalı 113 45     Tarla 1348   1/1 5.000,00 150,00 12.02.2020 15:08
36 Dualar Köyiçi 136 29     Arsa 608,07   1/1 12.500,00 375,00 12.02.2020 15:10
37 Fırdanlar Köyiçi 126 2     Arsa 400,91   1/1 8.000,00 240,00 12.02.2020 15:12
38 Gebeler Köyaltı 0 434     Tarla 2130   1/1 20.000,00 600,00 12.02.2020 15:14
39 Gebeler Köyiçi 0 1093     Arsa 664   1/1 18.000,00 540,00 12.02.2020 15:16
40 Gebeler Köyiçi 0 1094     Arsa 700   1/1 19.000,00 570,00 12.02.2020 15:18
41 Gelenbe Harmanlık 0 3133     Arsa 591,96   1/1 20.000,00 600,00 12.02.2020 15:20
42 Gelenbe Harmanlık 0 3134     Arsa 370,51   1/1 12.250,00 367,50 12.02.2020 15:22
43 Gelenbe Harmanlık 0 3135     Arsa 370,03   1/1 12.250,00 367,50 12.02.2020 15:24
44 Gelenbe Harmanlık 0 3136     Arsa 369,39   1/1 12.250,00 367,50 12.02.2020 15:26
45 Gelenbe Harmanlık 0 3137     Arsa 369,01   1/1 12.250,00 367,50 12.02.2020 15:28
46 Gelenbe Harmanlık 0 3138     Arsa 368,31   1/1 12.250,00 367,50 12.02.2020 15:30
47 Gelenbe Harmanlık 0 3139     Arsa 367,93   1/1 12.250,00 367,50 12.02.2020 15:32
48 Gelenbe Harmanlık 0 3140     Arsa 311,96   1/1 10.500,00 315,00 12.02.2020 15:34
49 Gelenbe Harmanlık 0 3141     Arsa 300,05   1/1 10.000,00 300,00 12.02.2020 15:36
50 Gelenbe Harmanlık 0 3142     Arsa 545,57   1/1 18.000,00 540,00 12.02.2020 15:38
51 Gelenbe Harmanlık 0 3143     Arsa 442,1   1/1 15.000,00 450,00 12.02.2020 15:40
52 Gelenbe Harmanlık 0 3144     Arsa 294,64   1/1 10.000,00 300,00 12.02.2020 15:42
53 Gelenbe Harmanlık 0 3145     Arsa 294,7   1/1 10.000,00 300,00 12.02.2020 15:44
54 Gelenbe Harmanlık 0 3146     Arsa 294,58   1/1 10.000,00 300,00 12.02.2020 15:46
55 Gelenbe Harmanlık 0 3147     Arsa 294,76   1/1 10.000,00 300,00 12.02.2020 15:48
56 Gelenbe Harmanlık 0 3148     Arsa 294,82   1/1 10.000,00 300,00 12.02.2020 15:50
57 Gelenbe Harmanlık 0 3149     Arsa 294,76   1/1 10.000,00 300,00 12.02.2020 15:52
58 Gelenbe Harmanlık 0 3155     Arsa 310,8   1/1 10.000,00 300,00 12.02.2020 15:54
59 Gelenbe Harmanlık 0 3156     Arsa 310,07   1/1 10.000,00 300,00 12.02.2020 15:56
60 Gelenbe Harmanlık 0 3157     Arsa 309,54   1/1 10.000,00 300,00 12.02.2020 15:58
61 Gelenbe Harmanlık 0 3158     Arsa 308,88   1/1 10.000,00 300,00 12.02.2020 16:00
62 Gelenbe Harmanlık 0 3159     Arsa 308,15   1/1 10.000,00 300,00 12.02.2020 16:02
63 Gelenbe Harmanlık 0 3160     Arsa 307,68   1/1 10.000,00 300,00 12.02.2020 16:04
64 Gelenbe Harmanlık 0 3161     Arsa 307,02   1/1 10.000,00 300,00 12.02.2020 16:06
65 Gelenbe Harmanlık 0 3162     Arsa 306,23   1/1 10.000,00 300,00 12.02.2020 16:08
66 Gelenbe Harmanlık 0 3163     Arsa 305,76   1/1 10.000,00 300,00 12.02.2020 16:10
67 Gelenbe Harmanlık 0 3164     Arsa 305,16   1/1 10.000,00 300,00 12.02.2020 16:12
68 Gelenbe Harmanlık 0 3165     Arsa 235,47   1/1 8.000,00 240,00 12.02.2020 16:14
69 Gelenbe Harmanlık 0 3166     Arsa 302,48   1/1 10.000,00 300,00 12.02.2020 16:16
70 Gelenbe Harmanlık 0 3167     Arsa 334,85   1/1 11.000,00 330,00 12.02.2020 16:18
71 Gelenbe Karayit 0 28     Tarla 3050   1/1 30.500,00 915,00 12.02.2020 16:20
72 Gelenbe Karayit 0 793     Tarla 900   1/1 9.000,00 270,00 12.02.2020 16:22
73 Gelenbe Karayit 0 794     Tarla 1100   1/1 11.000,00 330,00 12.02.2020 16:24
74 Gökçukur Köyiçi 112 33     Arsa 1059,75   1/1 18.000,00 540,00 12.02.2020 16:26
75 Gökçukur Köyiçi 132 8     Arsa 638,18   1/1 11.000,00 330,00 12.02.2020 16:28
76 Hacet Köycivarı 152 12     Arsa 4066,92   1/1 68.000,00 2.040,00 12.02.2020 16:30
77 Hacet Köyiçi 133 3     Arsa 213,84   1/1 3.750,00 112,50 12.02.2020 16:32
78 Hacet Köyiçi 137 2     Arsa 547,63   1/1 9.500,00 285,00 12.02.2020 16:34
79 Hacet Köyiçi 138 2     Arsa 245,51   1/1 4.250,00 127,50 12.02.2020 16:36
80 Hacet Köyiçi 143 1     Arsa 813,95   1/1 13.500,00 405,00 12.02.2020 16:38
81 Hacet Köyiçi 148 1     Arsa 470,06   1/1 8.000,00 240,00 12.02.2020 16:40
82 Halkaavlu Köyiçi 121 3     Arsa 353,35   1/1 6.500,00 195,00 12.02.2020 16:42
83 Hamidiye Eldoğa 101 233     Tarla 2502,82   1/1 11.000,00 330,00 12.02.2020 16:44
84 Hamidiye Eldoğa 101 183     Tarla 18800   1/1 75.000,00 2.250,00 12.02.2020 16:46
85 Hamidiye Eldoğa 101 186     Çeşme ve Alanı 16623   1/1 67.000,00 2.010,00 12.02.2020 16:48
86 Hamidiye Köyiçi 129 14     Arsa 1361,44   1/1 23.000,00 690,00 12.02.2020 16:50
87 Hamidiye Köyiçi 155 1     Bahçe 27,89   1/1 750,00 22,50 12.02.2020 16:52
88 Hamidiye Kuruca 124 27     Tarla 1003   1/1 5.000,00 150,00 12.02.2020 16:54
89 Hamidiye Kuruca 124 31     Tarla 3210   1/1 15.000,00 450,00 12.02.2020 16:56
90 Hamitli Köyiçi 0 1060     Arsa 889   1/1 18.000,00 540,00 12.02.2020 16:58
91 Hamitli Silediktepe 0 1146     Zeytinlik 670   1/1 7.000,00 210,00 12.02.2020 17:00
92 Hıdırağa Kalbuz 498 9     Zeytinlik 1225   1/1 5.500,00 165,00 12.02.2020 17:02
93 Hıdırağa Kalbuz 498 10     Zeytinli Tarla 450   1/1 1.750,00 52,50 12.02.2020 17:04
94 Hıdırağa Kalbuz 496 5     Zeytinlik 1655   1/1 7.250,00 217,50 12.02.2020 17:06
95 Hıdırağa   313 93     Arsa 1152,53   1/1 160.000,00 4.800,00 12.02.2020 17:08
96 Karakurt Köyiçi-Ilıcatep 104 1     Arsa 362,3   1/1 26.000,00 780,00 12.02.2020 17:10
97 Karakurt Köyiçi-Ilıcatep 104 2     Arsa 241,4   1/1 17.500,00 525,00 12.02.2020 17:12
98 Kınık Düğmelik 0 1002     Tarla 148   1/1 1.500,00 45,00 12.02.2020 17:14
99 Kınık Köyiçi 0 1056     Arsa 688   1/1 15.000,00 450,00 12.02.2020 17:16
100 Kınık Köyiçi 0 1057     Arsa 394   1/1 8.600,00 258,00 12.02.2020 17:18
101 Kınık Köyiçi 0 1164     Arsa 108   1/1 2.500,00 75,00 12.02.2020 17:20
102 Kocamehmetağa   357 1 Birinci 20 İş Yeri (53 m2) 1296 150/4240 1/1 53.000,00 1.590,00 12.02.2020 17:22
103 Kocamehmetağa   357 1 Birinci 23 İş Yeri (42 m2) 1296 120/4240 1/1 45.000,00 1.350,00 12.02.2020 17:24
104 Kocamehmetağa   357 1 Birinci 25 İş Yeri (29 m2) 1296 90/4240 1/1 29.000,00 870,00 12.02.2020 17:26
105 Kocamehmetağa   357 1 Birinci 27 İş Yeri (27 m2) 1296 80/4240 1/1 27.000,00 810,00 12.02.2020 17:28
106 Kuyucak Karayer 110 13     Tarla 6292,82   1/1 40.000,00 1.200,00 12.02.2020 17:30
107 Küçükyaya Çakalderesi 106(150) 9 (9)     Zeytin Aşılığı 5535   1/1 35.000,00 1.050,00 12.02.2020 17:32
108 Küçükyaya Köyiçi 0 617     Arsa 244   1/1 5.000,00 150,00 12.02.2020 17:34
109 Küçükyaya Köyiçi 0 618     Arsa 719   1/1 12.500,00 375,00 12.02.2020 17:36
110 Küçükyaya Tavşantepe-Nanaltepe
 
116 2     Tarla 1176,5   1/1 8.000,00 240,00 12.02.2020 17:38
111 Memiş   257 1     Kuyusu Olan Eski Yol Yeri 1650   1/1 27.500,00 825,00 12.02.2020 17:40
112 Öveçli Sıvan 0 83     Tarla 2285   1/1 20.000,00 600,00 12.02.2020 17:42
113 Sarıağa Kovukdere 555 2 Zemın 1 Mesken 118 m2 1100,38 2/12 1/1 110.000,00 3.300,00 12.02.2020 17:44
114 Sarıağa Kovukdere 555 2 Zemın 2 Mesken 118 m2 1100,38 2/12 1/1 110.000,00 3.300,00 12.02.2020 17:46
115 Sarıağa Kovukdere 555 4 Zemın 1 Mesken 118 m2 1037,36 2/12 1/1 110.000,00 3.300,00 12.02.2020 17:48
116 Sarıağa Kovukdere 555 4 Zemın 2 Mesken 118 m2 1037,36 2/12 1/1 110.000,00 3.300,00 12.02.2020 17:50
117 Sarıağa Kovukdere 555 4 1 3 Mesken 118 m2 1037,36 2/12 1/1 120.000,00 3.600,00 12.02.2020 17:52
118 Sarıağa Kovukdere 555 4 1 4 Mesken 118 m2 1037,36 2/12 1/1 120.000,00 3.600,00 12.02.2020 17:54
119 Sarıağa Kovukdere 555 4 2 5 Mesken 118 m2 1037,36 2/12 1/1 110.000,00 3.300,00 12.02.2020 17:56
120 Sarıağa Kovukdere 555 4 2 6 Mesken 118 m2 1037,36 2/12 1/1 110.000,00 3.300,00 12.02.2020 17:58
121 Sarıağa Kovukdere 555 5 Zemın 1 Mesken 118 m2 1028,51 2/12 1/1 110.000,00 3.300,00 12.02.2020 18:00
122 Sarıağa Kovukdere 555 5 Zemın 2 Mesken 118 m2 1028,51 2/12 1/1 110.000,00 3.300,00 12.02.2020 18:02
123 Sarıağa Kovukdere 555 5 1 3 Mesken 118 m2 1028,51 2/12 1/1 120.000,00 3.600,00 12.02.2020 18:04
124 Sarıağa Kovukdere 555 5 1 4 Mesken 118 m2 1028,51 2/12 1/1 120.000,00 3.600,00 12.02.2020 18:06
125 Sarıağa Kovukdere 555 5 2 5 Mesken 118 m2 1028,51 2/12 1/1 110.000,00 3.300,00 12.02.2020 18:08
126 Sarıağa Kovukdere 555 5 2 6 Mesken 118 m2 1028,51 2/12 1/1 110.000,00 3.300,00 12.02.2020 18:10
127 Sarıağa Kovukdere 555 2 1 3 Mesken 118 m2 1100,38 2/12 1/1 120.000,00 3.600,00 12.02.2020 18:12
128 Sarıağa Kovukdere 555 2 1 4 Mesken 118 m2 1100,38 2/12 1/1 120.000,00 3.600,00 12.02.2020 18:14
129 Sarıağa Kovukdere 555 2 2 5 Mesken 118 m2 1100,38 2/12 1/1 110.000,00 3.300,00 12.02.2020 18:16
130 Sarıağa Kovukdere 555 2 2 6 Mesken 118 m2 1100,38 2/12 1/1 110.000,00 3.300,00 12.02.2020 18:18
131 Sarıağa Furanlı 563 11     Arsa 281,21   1/1 110.000,00 3.300,00 12.02.2020 18:20
132 Sarıağa Furanlı 563 12     Arsa 327,65   1/1 130.000,00 3.900,00 12.02.2020 18:22
133 Sarıağa Furanlı 583 1     Arsa 304,49   1/1 70.000,00 2.100,00 12.02.2020 18:24
134 Siledik Köyiçi 0 162     Arsa 3000   1/1 50.000,00 1.500,00 12.02.2020 18:26
135 Siledik Köyiçi 0 231     Arsa 210   1/1 4.000,00 120,00 12.02.2020 18:28
136 Söğütalan Köycivarı 146 4     Fidanlık 634   1/1 2.500,00 75,00 12.02.2020 18:30
137 Söğütalan Köycivarı 144 4     Arsa 1487   1/1 25.000,00 750,00 12.02.2020 18:32
138 Söğütalan Köycivarı 109 10     Kavaklık 390   1/1 3.000,00 90,00 12.02.2020 18:34
139 Söğütalan Köycivarı 113 54     Tarla 8992   1/1 40.000,00 1.200,00 12.02.2020 18:36
140 Söğütalan Köycivarı 113 93     Fidanlık 6491   1/1 30.000,00 900,00 12.02.2020 18:38
141 Söğütalan Köycivarı 121 28     Tarla 4513   1/1 25.000,00 750,00 12.02.2020 18:40
142 Söğütalan Köyiçi 121 44     Arsa 697   1/1 12.500,00 375,00 12.02.2020 18:42
143 Söğütalan Köyiçi 151 6     Arsa 799   1/1 13.500,00 405,00 12.02.2020 18:44
144 Şaireşref Ördekköprü 86 7     Tarla 2126   1/1 20.000,00 600,00 12.02.2020 18:46
145 Şaireşref Sinitçe 97 37     Tarla 2817   1/1 45.000,00 1.350,00 12.02.2020 18:48
146 Şaireşref Üçahlatlar 76 15     Yol Fazlası Ham Toprak 920   1/1 38.000,00 1.140,00 12.02.2020 18:50
147 Şaireşref Üçahlatlar 76 21     Yol Fazlası Ham Toprak 800   1/1 33.000,00 990,00 12.02.2020 18:52
148 Tevfikiye Arsa 161 18     Arsa 173   1/1 200.000,00 6.000,00 12.02.2020 18:54
149 Tevfikiye   561 10     Arsa 1098,04   1/1 400.000,00 12.000,00 12.02.2020 18:56
150 Yenimahalle   341 3 2 4 Mesken 390 18/390 1/1 80.000,00 2.400,00 12.02.2020 18:58
151 Yenimahalle   345 1 Birinci 14 Dükkan 193 15/600 1/1 10.000,00 300.00 12.02.2020 19:00
152 Yenimahalle   345 1 Birinci 15 Dükkan 193 35/600 1/1 40.000,00 1.200,00 12.02.2020 19:02
153 Yenimahalle   349 8 kat 2 1 mesken ( A blok) 133   1/1 150.000,00 4.500,00 12.02.2020 19:04
154 Yenimahalle   349 8 kat 2 2 mesken ( A blok) 130   1/1 150.000,00 4.500,00 12.02.2020 19:06
155 Yenimahalle   349 8 kat 3 5 mesken ( A blok) 133   1/1 150.000,00 4.500,00 12.02.2020 19:08
156 Yenimahalle   349 8 kat 3 6 mesken ( A blok) 130   1/1 150.000,00 4.500,00 12.02.2020 19:10
157 Yenimahalle   349 8 kat 4 9 mesken ( A blok) 133   1/1 140.000,00 4.200,00 12.02.2020 19:12
158 Yenimahalle   349 8 kat 4 10 mesken ( A blok) 130   1/1 140.000,00 4.200,00 12.02.2020 19:14
159 Yenimahalle   349 8 kat 2 1 mesken (B Blok) 160   1/1 170.000,00 5.100,00 12.02.2020 19:16
160 Yenimahalle   349 8 kat 3 2 mesken (B Blok) 160   1/1 170.000,00 5.100,00 12.02.2020 19:18
161 Yenimahalle   349 8 kat 4 3 mesken (B Blok) 160   1/1 160.000,00 4.800,00 12.02.2020 19:20
 
 

DİĞER RESİMLER
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

İHALE İLANI KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 08.01.2021

İHALE İLANI
KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
*Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre kiraya verilecektir.
*Birinci ihale 08.01.2021 Cuma günü saat: 14:00’ten itibaren 5'şer dakika ara ile Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
*Kiraya verilemeyen yerler için ikinci ihale 02.02.2021 Salı günü saat 14:00’ten itibaren 5’şer dakika ara ile yapılacaktır. İkinci ihalede kiraya verilecek yerler ve saatler konusunda liste için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından 25.01.2021 tarihinden itibaren bilgi alınabilir.
*İhale saatinden önce belirtilen muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini birinci ihale için 07.01.2021 Perşembe günü saat 15:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.
*İhaleye girecek parsellerin tümü K.D.V.'den muaftır.      
            İsteklilerden İstenecek Belgeler:

 1. Dilekçe,
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 3. Vekaleten iştirak ediyorsa vekaletname                   
 4. İkametgah belgesi     
 5. İmza Beyannamesi (noter onaylı)    
 6. Geçici teminat mektubu ya da Kırkağaç Belediyesi Veznesinden alınacak makbuz
 7. Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınacak olan İhale Şartnamesi. İhale şartname bedelli olup, ödendiğine dair makbuz.
 8. Kırkağaç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur belgesi.
 9. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
 10. İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.
 11. Belediye Encümeni ihale yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.
 
İlgililere ilanen duyurulur.
 
 
 
BELEDİYEMİZE AİT KİRALANACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ  2021
Sıra No Mahalle Ada Parsel Kat Bb No Adres Nitelik Alan AYLIK BEDEL MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ  
1 Bademli 138 2     Kahvehane İşyeri   100,00 1.200,00 36,00 14:00  
2 Bakır 0 6178 2 6 4 Sk. No:29/2 Mesken   300,00 3.600,00 108,00 14:05  
3 Bakır 0 6178 2 1 4 Sk. No:29/1 Mesken   300,00 3.600,00 108,00 14:10  
4 Bakır   7494 4 4 Şefik paksoy cd.No:43/4 Mesken   300,00 3.600,00 108,00 14:15  
5 Bakır 0 6222     25 Sk. No: 1/G İşyeri   200,00 2.400,00 72,00 14:20  
6 Bakır 0 6222     Belediye Binası Üstü Misafirhane   1.500,00 18.000,00 540,00 14:25  
7 Bakır 0 6294     35 Sokak No: 11 İşyeri   2.500,00 30.000,00 900,00 14:30  
8 Bakır 0 8395     Akhisar cadde 4-G Oto galari 100 1600,00 19.200,00 576,00 14:35  
9 Gelenbe 0 2273     1 Sk. Halı Saha   650,00 7.800,00 234,00 14:40  
10 Gelenbe 0 2463     Şehit Tahir Aymaz Cad. No:33/A (avcılar kulubü) İşyeri   130,00 1.560,00 46,80 14:45  
11 Gelenbe 2884     3 Sk. Kapalı Pazar Yeri No:1 Büfe   120,00 1.440,00 43,20 14:50  
12 Gelenbe 0 3285     Vatan cd.No:110/A Arsa (depo) 3186depo(650) 5000,00 60.000,00 1.800,00 14:55  
13 Gelenbe 0 28     Karayit Tarla 3050 600,00 7.200,00 216,00 15:00  
14 Gelenbe 0 793     Karayit Tarla 900 150,00 1.800,00 54,00 15:05  
15 Gelenbe 0 794     Karayit Tarla 1100 150,00 1.800,00 54,00 15:10  
16 Hamidiye 136 2     Kahvehane İşyeri   50,00 600,00 18,00 15:15  
17 Hamitli 0yeni(113) 1146yeni(40)     (8 adet edremit) zeytinlik 670 YILLIK 500 15,00 15:20  
18 İlyaslar 102 1     Muhtar Yusuf Koruyucu Sk. No:39 Depo (Arsa) 486 750,00 9.000,00 270,00 15:25  
19 İlyaslar 0 2237     Kantar Arsa 46 200,00 2.400,00 72,00 15:30  
20 İlyaslar 0 2510     İsmet İnönü Cad. No:48/D Düğün Salonu   300,00 3.600,00 108,00 15:35  
21 İlyaslar 0       Halı Saha Arsa   300,00 3.600,00 108,00 15:40  
22 ilyaslar 0 2510     İnönü cd. No:48/B İşyeri   200,00 2.400,00 72,00 15:45  
23 İlyaslar 0 2510     İnönü cd. No:48/C İşyeri   200,00 2.400,00 72,00 15:50  
24 Karakurt 0(yeni175) 873(yeni 2)     Aliağa Tarla 1800 YILLIK 600,00 18,00 15:55  
25 Kayadibi 262 65     56 sk. İş yeri   250,00 3.000,00 90,00 16:00  
26 Kayadibi 273 2     108 sk.No:1/2 Mesken   300,00 3.600,00 108,00 16:05  
27 Kocamehmetağa 356 14 Z 2 34 (Celal İçöz) Sk. A Blok No:147/A İş Yeri 18 1000,00 12.000,00 360,00 16:10  
28 Kocamehmetağa 356 14 Z 3 34 (Celal İçöz) Sk. A Blok No:147/B İş Yeri 15 1000,00 12.000,00 360,00 16:15  
29 Kuyucak 102 12      Dağ Tarla 12.499,98 YILLIK 1.200,00 36,00 16:20  
30 Küçük yaya 109 5     ÇAKALDERESİ TARLA 2105.09 YILLIK 500,00 15,00 16:25  
31 Öveçli 0(yeni158) 1585(yeni12)       İşyeri 805 YILLIK 1.600,00 48,00 16:30  
32 Öveçli 0(yeni175) 1704(yeni5)     Süleyman boğaz sk.No:93 mesken   200,00 2.400,00 72,00 16:35  
33 Cinosman 492 5     (8 EREMİT) Zeytinlik 767 YILLIK 300,00 9,00 16:40  
34 Musahoca 0 1750     (55 TİRİLYE) Zeytinlik 8400 YILLIK 2.600,00 78,00 16:45  
 
 

DEVAMI

İHALE İLANI KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 17.11.2020

*Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre kiraya verilecektir.
*İkinci ihale 17.11.2020 Salı günü saat: 14:00’ten itibaren 10'ar dakika ara ile Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
*İhale saatinden önce belirtilen muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini ikinci ihale için 16.11.2020 Salı günü saat 16:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.
*İhaleye girecek parsellerin tümü K.D.V.'den muaftır.       
 
            İsteklilerden İstenecek Belgeler:

 1. Dilekçe,
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi,
 3. Vekaleten iştirak ediyorsa vekaletname                   
 4. İkametgah belgesi     
 5. İmza beyannamesi (noter onaylı)     
 6. Geçici teminat mektubu ya da Kırkağaç Belediyesi Veznesinden alınacak makbuz
 7. Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınacak olan İhale Şartnamesi. İhale şartname bedelli olup, ödendiğine dair makbuz.
 8. Kırkağaç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur belgesi.
 9. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
 10. İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.
 11. Belediye Encümeni ihale yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.
 
İlgililere ilanen duyurulur.
BELEDİYEMİZE AİT KİRALANACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ 2020
Sıra No Mahalle Ada Parsel Kat Bb No Adres Nitelik Alan AYLIK BEDEL MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ
1 İlyaslar 102 1     Muhtar Yusuf Koruyucu Sk. No:39 Arsa (Depo) 486 m2 750,00 9.000,00 270,00 14:00
2 Şaireşref 132 8     58 Sokak Arsa   1.000,00 12.000,00 360,00 14:10
 
 

DEVAMI

Foto Galeri

 • Kırkağaçtan Kareler
 • Etkinliklerimiz

Videolar

 • Kırkağac
Yaşar İsmail GEDÜZ
Belediye Başkanımız
baskan