Kırkağaç Belediye Başkanlığı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

 

T.C.

KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV TANIMLARI

Doküman No: MHM.GT.01

Tarih: 08.04.2016

Sayfa No:1/12

Revizyon No: 00

 1. Belediye bütçesini hazırlamak,
 2. Gerektiğinde Ek bütçeyi hazırlamak,
 3. Kesin hesabı ve sayman yönetim dönemi hesabını hazırlamak
 4. Gelir ve giderlerle ilgili Muhasebe kayıtlarını tutmak
 5. Personel maaş ve ücretlerini ödemek,
 6. Memur ve işçi bordrolarının muhasebeleştirme işlemlerini yapmak,
 7. Asker aile yardımı ödemelerini yapmak,
 8. Emanet ve iade işlemlerini yapmak,
 9. Harcama yetkilisince onaylanmış giderleri Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre hazırlanmasını takip etmek ve hak sahiplerine ödemek,
 10. Avans ile ilgili gider belgelerini incelemek ve mahsubunu sağlamak,
 11. Taşınır muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi
 12. Yasaların öngördüğü tüm vergi, resim, harç ve belediye paylarının tahsil ve takibini yapmak,
 13. Aylık cetvelleri tanzim etmek,
 14. Belediyeye ait işgal edilmiş gayrimenkullerden ecrimisil bedellerini tahsil edilmesini sağlamak,
 15. Belediyeye ait gayrimenkullerde kiracı olarak bulunan ve sözleşme hükümlerine göre ödemesini yapmayanların alacak takibini yapmak, hukuk işlerine bildirmek ve icra yoluyla tahsilini sağlamak,
 16. Belediye gelirleri ile ilgili mükellefleri tespit etmek, ödenmeyen alacakları takip etmek
 17. Tahsil edilemeyen alacakların takibe alınması
 18. Takibe alınan alacakların kurum icra işlemlerinin başlatılması
 19. İcra işlemi başlatılan alacakların haciz varakalarının düzenlenmesi
 20. Hacizli alacakların tahsilinde hacizlerinin çözülmesi
 21. Belediye gelir tarifesini hazırlamak
 22. Belediye ihale işlemleri ve evraklarının hazırlanması
 23. Müdürlük görev tanımında yazılmayan fakat kanunlar, yönetmelikler, tebliğler ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,
 24. İstatistikler ve anket formlarını düzenleyip, ilgili kuruluşlara göndermek,
 25. Aylık vergi beyannamelerinin düzenlenmesi, tahakkuk eden vergilerin ödenmesi
 26. Mizan raporlarının aylık Maliye Bakanlığına bildirilmesi
 27. Defter ve mali tabloların aylık ve yıllık olarak Sayıştay’a bildirilmesi
 28. Belediyemizce tahsilatı yapılan Çevre Temizlik Vergisi Büyükşehir Payının aktarılması
 29. Kültür ve Tabiat Vergilerinin Tahsilatı ve İlgili kuruma aktarılması
 30. Belediye faaliyet raporunu hazırlamak
 31. Birim faaliyet raporunu hazırlamak
 32. Mali konularda birimler ile koordinasyonunun sağlanması

 

 

 

 

SATIN ALMA

 1. Mal ve malzeme alımını yapmak.
 2. Hizmet Alımı.
 3. Yapım  işi.
 4. Taşınır mal kayıtlarını yapmak. 
 5. Belediye birimlerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri istenilen zaman ve şekilde temin etmek, ortak ihtiyaçlarda koordineyi sağlayarak talepleri karşılamak.
 6. Malzeme giriş-çıkış takibi, ayniyat kesimi, evrakların hazırlanması, satın alma taleplerinin karşılanması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
 7. Müdürlük ihtiyacı olarak satın alım veya bağış yoluyla alınan tüm demirbaşları kayıt altına almak.
 8. Mer’ i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

 

 

 

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYIN

Birimler
64x64

Teşkilat Şeması

Devamı...
64x64

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Yazı İşleri Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Zabıta Müdürlüğü

Devamı...
64x64

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Fen İşleri Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Kırsal Kalkınma ve Muhtarlıklar Müdürlüğü

Devamı...

Foto Galeri

 • Kırkağaçtan Kareler
 • Etkinliklerimiz

Videolar

 • Kırkağac
Yaşar İsmail GEDÜZ
Belediye Başkanımız
baskan