Kırkağaç Belediye Başkanlığı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

T.C.

KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV TANIMLARI

     

 1. Uygulama imar planlarını veya tadilatlarını yapar/yaptırır ya da ilgililerince teklif edilen plan veya tadilatları tetkik eder,
 2. Belediye Meclisinden tasdiklenen plan veya plan tadilatlarını Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne intikal ettirir,
 3. Planların; plan askı tutanaklarıyla ilan panosunda sunumunu yapar,
 4. İlgili Kurum görüşlerinin teminini sağlar,
 5. Kanun ve Yönetmelikte belirlenen kriterlerde yeni imar parselleri oluşturur,
 6. Kentsel Dönüşüm ve yenileme kapsamında avan projeleri hazırlar ya da hazırlanmasını sağlar,
 7. Öngörülen prestij bölgelerinde cephe tasarımı yapar ve/veya yaptırır, ilgili mevzuat gereğince diğer birimlerle koordinasyonu sağlayarak uygulanmasını temin eder,
 8. İnşaat İstikamet ve Kot-Kesit Rölevesi düzenler,
 9. Plan gereği kamuya terkin edilecek yerler için işlemleri hazırlamak,
 10. Binalara kontur ve gabari tespiti yapar,
 11. Tevhit ve ifraz, yola terk ve yoldan ihdas gibi işlemlerin uygulama imar planlarına uygunluğunu denetler ve Encümene Teklif Belgelerini düzenler,
 12. Kanun ve Yönetmeliklere göre hazırlanmış tarifelere göre ücret ve harçların tahakkukunu yapar,
 13. İmar Planlarında belirlenen esaslara göre parsellere İmar Durumu tanzim eder,
 14. Mimari, statik, avan, makine ve tesisat projelerini tasdik ederek Yapı İzin Belgesi (Ruhsat) düzenler,
 15. Yeni yapılacak veya evvelce yapılmış yapıların ruhsat ve eklerine uygunluğunu denetler,
 16. Yapı Denetim Kuruluşlarına hakediş bedellerinin ödenmesini sağlar,
 17. Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılanmaları tespit ederek haklarında yasal işlemler yapar,
 18. Yazılı ve sözlü şikâyetleri değerlendirerek neticelendirir,
 19. Devam eden yapılara kat irtifakı tesis eder,
 20. İskân Belgesi düzenlenirken ilgili İdarelerden İlişik Kesme Belgesinin teminini takip eder,
 21. Tamamlanan yapılara Yapı Kullanma İzni (İskân) Belgesi düzenler,
 22. Beton Kontrol Belgelerini ister ve inceler,
 23. İş bitirme Belgelerini düzenler,
 24. Yapılar için düzenlenmiş Seviye Tespit Tutanaklarını onaylar,
 25. Tadilat Projelerini onaylamak ve ruhsatlarını düzenler,
 26. Yeni yapı yapılacak parselde; mevcut yapı var ise Yıkım Ruhsatı düzenler,
 27. İlçe sınırları içerisinde imar mevzuatları ile ilgili Bakanlık, Valilik ve Manisa Büyükşehir Belediyesinin emir ve talimatlarının yerine getirilmesini sağlar,
 28. Yapı Kullanma İzni alınmadan kullanılan binalara 3194 sayılı Kanunun 31.Maddesinin takibini yapar,
 29. Ruhsata tabi olmayan basit tadilat ve tamirat işlemlerine izin verir ve takibini yapar,
 30. Güçlendirme ile ilgili proje müellifi ve Yapı Denetim Kuruluşlarının teklif projelerini onaylayarak ruhsatlandırır,
 31. Tamamı umumi hizmetlere ayrılan yerlerde kalan arsalara yönetmelik hükümlerine göre Encümen Kararı alarak Muvakkat Yapı İzni verir,
 32. Yıkılacak derecede tehlike arz eden yapılara 3194 sayılı İmar Kanunun 39.Maddesindeki hükümlerin uygulanmasını sağlar,

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYIN 

Birimler
64x64

Teşkilat Şeması

Devamı...
64x64

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Yazı İşleri Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Zabıta Müdürlüğü

Devamı...
64x64

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Fen İşleri Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Temizlik İşleri Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Devamı...
64x64

Kırsal Kalkınma ve Muhtarlıklar Müdürlüğü

Devamı...

Foto Galeri

 • Kırkağaçtan Kareler
 • Etkinliklerimiz

Videolar

 • Kırkağac
Yaşar İsmail GEDÜZ
Belediye Başkanımız
baskan